months

US: /ˈmənθs/
UK: /mˈʌnθs/


English Vietnamese dictionary


month /mʌnθ/
 • danh từ
  • tháng
   • lunar month: tháng âm lịch
   • solar month: tháng dương lịch
  • month's mind
   • lễ cầu kinh một tháng sau khi chết; lễ giỗ ba mươi ngày
  • month of Sundays
   • một thời gian dài vô tận

Concise English dictionary


monthsmʌnθ
noun
+one of the twelve divisions of the calendar year
+a time unit of approximately 30 days