làm lụng


nghĩa:
làm lụng 

động từ
 

làm công việc lao động (nói khái quát): chăm chỉ làm lụng * suốt ngày làm lụng vất vả * không chịu làm lụng gì