fulfilling

US: /fʊɫˈfɪɫɪŋ/
UK: /fʊlfˈɪlɪŋ/


English Vietnamese dictionary


fulfill /ful'fil/ (fulfill) /ful'fil/
 • ngoại động từ
  • thực hiện, hoàn thành, làm trọn (nhiệm vụ...)
   • to fulfil one's hop: thực hiện nguyện vọng của mình
  • thi hành
   • to fulfil a command: thi hành một mệnh lệnh
  • đáp ứng (lòng mong muốn, mục đích)
  • đủ (điều kiện...)

Advanced English dictionary


+ adjective
causing sb to feel satisfied and useful: a fulfilling experience + I'm finding the work much more fulfilling now.

Concise English dictionary


fulfilled|fulfil|fulfilling|fulfills|fulfilsfʊl'fɪl
verb
+put in effect
+fulfil the requirements or expectations of
+fill or meet a want or need