veracity

US: /vɝˈæsɪti/
UK: /vəɹˈæsɪti/


English Vietnamese dictionary


veracity /ve'reiʃəsnis/ (veracity) /ve'ræsiti/
  • danh từ
    • tính chân thực
      • a man of veraciousness: một người chân thực
    • tính xác thực

Advanced English dictionary


+ noun
[U] (formal) the quality of being true; the habit of telling the truth
Synonym: TRUTHFULNESS
Some people questioned the veracity of her story.

Concise English dictionary


veracitiesvə'ræsətɪ
noun
+unwillingness to tell lies