thanh thiên bạch nhật


nghĩa:
thanh thiên bạch nhật 

 
 

như ban ngày ban mặt.