reelected

US: /ɹiɪˈɫɛktɪd/
UK: /ɹˈiːlɛktɪd/


English Vietnamese dictionary


reelect
  • ngoại động từ
    • bầu lại