nước xáo


nghĩa:
nước xáo 

danh từ
 

như nước xuýt: trăm voi không được bát nước xáo (tng)