mật ước


nghĩa:
mật ước 

danh từ
 

điều ước được kí kết bí mật.