irrational

US: /ˌɪˈɹæʃənəɫ/
UK: /ɪɹˈæʃənə‍l/


English Vietnamese dictionary


irrational /i'ræʃənl/
 • tính từ
  • không hợp lý, phi lý
  • không có lý trí
  • (toán học) vô lý
   • irrational function: hàm vô tỷ
 • danh từ
  • (toán học) số vô tỷ

Advanced English dictionary


+ adjective
not based on, or not using, clear logical thought: an irrational fear + You're being irrational.
Antonym: RATIONAL
irrationality noun [U, C, usually sing.]
irrationally adverb: to behave irrationally

Collocation dictionary


VERBS

appear, be, seem | become | consider sth, regard sth as, see sth as | dismiss sth as
He dismissed her fears as irrational.

ADV.

quite, totally, wholly | increasingly | somewhat | apparently, seemingly