fingerlings
English Vietnamese dictionary


fingerling /'fiɳgəliɳ/
  • danh từ
    • vật nhỏ
    • (động vật học) cá hồi nhỏ