discreteness
English Vietnamese dictionary


discreteness /dis'kri:tnis/
  • danh từ
    • tính riêng biệt, tính riêng rẽ, tính rời rạc
    • (triết học) tính trừu tượng