wales

US: /ˈweɪɫz/
UK: /wˈe‍ɪlz/


English Vietnamese dictionary


wale /weil/
 • danh từ
  • vết lằn (roi)
  • sọc nổi (nhung kẻ)
  • (kỹ thuật) thanh giảm chấn
  • ngoại động từ
   • đánh lằn da
   • dệt thành sọc nổi
   • (quân sự) đan rào bảo vệ, đan sọt nhồi đất làm công sự bảo vệ

  Concise English dictionary


  noun
  +one of the four countries that make up the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland; during Roman times the region was known as Cambria