twenty

US: /ˈtwɛni/, /ˈtwɛnti/
UK: /twˈɛnti/


English Vietnamese dictionary


twenty /'twenti/
 • tính từ
  • hai mươi
  • I have told him twenty times
   • tôi đã nói với nó nhiều lần
 • danh từ
  • số hai mươi
  • (số nhiều) (the twenties) những năm hai mươi (từ 20 đến 29 của thế kỷ); những năm tuổi trên hai mươi (từ 20 đến 29)

Advanced English dictionary


number
1 20
2 (the twenties) [pl.] numbers, years or temperatures from 20 to 29
Idioms: in your twenties between the ages of 20 and 29

Concise English dictionary


twenties'twentɪ
noun
+the cardinal number that is the sum of nineteen and one
+a United States bill worth 20 dollars
adj.
+denoting a quantity consisting of 20 items or units