tripod

US: /ˈtɹaɪˌpɑd/
UK: /tɹˈa‍ɪpɒd/


English Vietnamese dictionary


tripod /'traipɔd/
  • danh từ
    • giá ba chân, kiền ba chân
    • bàn ba chân, ghế ba chân

Advanced English dictionary


+ noun
a support with three legs for a camera, TELESCOPE, etc.