tithing

US: /ˈtaɪðɪŋ/
UK: /tˈa‍ɪðɪŋ/


English Vietnamese dictionary


tithing /'taiðiɳ/
  • danh từ
    • sự đánh thuế thập phân