substantive

US: /ˈsəbstəntɪv/
UK: /səbstˈæntɪv/


English Vietnamese dictionary


substantive /'sʌbstəntiv/
 • tính từ
  • biểu hiện sự tồn tại
   • the substantive verb: động từ to be
  • tồn tại riêng biệt; tồn tại độc lập
  • (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) trọng yếu, lớn lao
  • (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) đặt và định quyền hạn nhiệm vụ
   • substantive law: luật đặt và định quyền hạn nhiệm vụ
  • noun substantive
   • danh từ
  • substantive rank
   • (quân sự) hàm vĩnh viễn
 • danh từ
  • (ngôn ngữ học) danh từ

Advanced English dictionary


adjective, noun
+ adjective (formal) dealing with real, important or serious matters: substantive issues / matters + The report concluded that no substantive changes were necessary.
+ noun (old-fashioned, grammar) a noun

Concise English dictionary


substantives'sʌbstəntɪv
noun
+a noun or a pronoun that is used in place of a noun
adj.
+having a firm basis in reality and being therefore important, meaningful, or considerable
+defining rights and duties as opposed to giving the rules by which rights and duties are established
+being on topic and prompting thought