studio


nghĩa:
studio 

danh từ
 

(hiếm) xưởng vẽ, trường quay hoặc xưởng phim.