sparingly

US: /ˈspɛɹɪŋɫi/
UK: /spˈe‍əɹɪŋli/


English Vietnamese dictionary


sparingly
  • phó từ
    • thanh đạm, sơ sài
    • tiết kiệm, tằn tiện, dè xẻn, không hoang phí