slider

US: /ˈsɫaɪdɝ/
UK: /slˈa‍ɪdɐ/


English Vietnamese dictionary


slider /'slaidə/
  • danh từ
    • người trượt tuyết