singe

US: /ˈsɪndʒ/
UK: /sˈɪnd‍ʒ/


English Vietnamese dictionary


singe /sindʤ/
 • danh từ (từ hiếm,nghĩa hiếm)
  • sự cháy sém
  • chỗ cháy sém
  • ngoại động từ
   • làm cháy sém (ngoài mặt), đốt sém (mặt ngoài), thui
    • to singe a pig: thui lợn
   • làm tổn thương, làm tổn hại
    • his reputation is a little singed: danh tiếng của anh ta hơi bị tổn thương
  • nội động từ
   • cháy sém
   • to singe one's feathers (wings)
    • bị tổn thất, bị tổn thương, bị sứt mẻ

  Advanced English dictionary


  + verb
  (singeing, singed, singed) to burn the surface of sth slightly, usually by mistake; to be burnt in this way: [VN] He singed his hair as he tried to light his cigarette. + [V] the smell of singeing fur

  Thesaurus dictionary


  v.
  char, blacken, sear, scorch, burn:
  Unfortunately, I singed the tail of my shirt while ironing it.

  Concise English dictionary


  singing|sing|singes|singed|singeingsɪndʒ
  noun
  +a surface burn
  verb
  +burn superficially or lightly
  +become superficially burned