sentences

US: /ˈsɛntənsəz/, /ˈsɛntənsɪz/
UK: /sˈɛntənsɪz/


English Vietnamese dictionary


sentence /'sentəns/
 • danh từ
  • (ngôn ngữ học) câu
   • simple sentence: câu đơn
   • compound sentence: câu kép
  • sự tuyên án; án; (từ hiếm,nghĩa hiếm) lời phán quyết
   • sentence of death: án tử hình
   • under sentence of death: bị án tử hình
   • to pass a sentence of three month's imprisonment on someone: tuyên án người nào ba tháng tù
  • ý kiến (tán thành, chống đối)
   • our sentence is against war: ý kiến chúng ta là chống chiến tranh
  • (từ cổ,nghĩa cổ) châm ngôn
  • ngoại động từ
   • kết án, tuyên án
    • to sentence someone to a month's imprisonment: kết án ai một tháng tù

  Thesaurus dictionary


  n.
  judgement, decision, ruling, verdict, decree, determination; punishment, Slang rap:
  It is up to the judge to announce the sentence of the court. Asked by his teacher for an example of a short sentence, Johnny replied, 'Thirty days'.

  Concise English dictionary


  sentences|sentenced|sentencing'sentns /'sentəns
  noun
  +a string of words satisfying the grammatical rules of a language
  +(criminal law) a final judgment of guilty in a criminal case and the punishment that is imposed
  +the period of time a prisoner is imprisoned
  verb
  +pronounce a sentence on (somebody) in a court of law