sát nhân


nghĩa:
sát nhân 

động từ
 

giết người một cách cố ý: kẻ sát nhân