opulence

US: /ˈɑpjəɫəns/
UK: /ˈɒpjʊləns/


English Vietnamese dictionary


opulence /'ɔpjuləns/
  • danh từ
    • sự giàu có, sự phong phú

Concise English dictionary


'ɑpjələns /'ɒpjʊ-
noun
+wealth as evidenced by sumptuous living