null

US: /ˈnəɫ/
UK: /nˈʌl/


English Vietnamese dictionary


null /nʌl/
 • tính từ
  • vô hiệu, không có hiệu lực
   • null and void: không còn hiệu lực nữa, không còn giá trị nữa (đạo luật, tờ di chúc, chứng thư, hiệp ước...)
  • vô dụng, vô giá trị
  • không có cá tính, không biểu lộ tâm tính
  • (toán học) bằng không, không
  • danh từ
   • chữ dùng để đánh lạc hướng (trong mật mã)

  Advanced English dictionary


  + adjective
  (technical) having the value zero: a null result / output
  Idioms: null and void (law) (of an election, agreement, etc.) having no legal force; not valid: The contract was declared null and void.

  Collocation dictionary


  VERBS

  be | become | render sth
  Their actions rendered the contract null and void.
  | declare sth
  They declared the agreement null and void.


  Concise English dictionary


  nulls|nulled|nullingnʌl
  noun
  +a quantity of no importance
  adj.
  +lacking any legal or binding force