ngay lập tức


nghĩa:- Ngay tức thì
-At one, pat, right away, most immediately
=Việc rất là cần, phải làm ngay lập tức+The business is very urgent and must be seen to right away


immediately, at once, right away