ngôn ngữ hình thức


nghĩa:
ngôn ngữ hình thức 

danh từ
 

ngôn ngữ trong đó các từ ngữ và quy tắc cú pháp được quy định sao cho không có hiện tượng mơ hồ về nghĩa; phân biệt với ngôn ngữ tự nhiên.