nerves

US: /ˈnɝvz/
UK: /nˈɜːvz/


English Vietnamese dictionary


nerve /nə:v/
 • danh từ
  • (giải phẫu) dây thần kinh
  • ((thường) số nhiều) thần kinh; trạng thái thần kinh kích động
   • to get on someone's nerves; to give someone the nerves: chọc tức ai; làm cho ai phát cáu
   • to have s fit of nerves: bực dọc, nóng nảy
  • khí lực, khí phách, dũng khí, can đảm, nghị lực
   • a man with iron nerves; a man with nerves of steel: con người có khí phách cương cường; con người không gì làm cho xúc động được
   • to lose one's nerves: mất tinh thần, hoảng sợ
   • to strain every nerve: rán hết sức
  • (thông tục) sự táo gan, sự trơ tráo
   • to have the nerve to do something: có gan làm gì
  • (thực vật học) gân (lá cây)
  • (nghĩa bóng) bộ phận chủ yếu, khu vực trung tâm, bộ phận đầu não
  • not to know what nerves are
   • điềm tĩnh, điềm đạm
 • ngoại động từ
  • truyền sức mạnh (vật chất, tinh thần); truyền can đảm, truyền nhuệ khí
  • to nerve oneself
   • rán sức, lấy hết can đảm, tập trung nghị lực

Thesaurus dictionary


n.
1 courage, coolness, boldness, bravery, intrepidity, determination, valour, daring, fearlessness, dauntlessness, pluck, mettle, spirit, fortitude, will, tenacity, steadfastness, staunchness, firmness, doughtiness, resoluteness, Colloq guts, grit, gumption, spunk, US sand, Brit bottle, US moxie, Taboo Slang balls:
It took a lot of nerve to go back into that burning building.
2 effrontery, brazenness, gall, impertinence, brass, impudence, insolence, audacity, brashness, presumption, presumptuousness, temerity, Colloq cheek, sauce, chutzpah, Slang crust:
You have a lot of nerve, talking to your mother that way!
3 get on someone's nerves. annoy, irritate, upset:
That loud rock music gets on my nerves.
4 nerves. tension, nervousness, hysteria, anxiety, fretfulness, stress, worry, apprehension, fright, Colloq the jitters, Slang the willies, the heebie-jeebies, US the whim-whams:
I had a bad case of nerves before learning the doctor's diagnosis.

Concise English dictionary


nerves|nerved|nervingnɜrv /nɜːv
noun
+any bundle of nerve fibers running to various organs and tissues of the body
+the courage to carry on
+impudent aggressiveness
verb
+get ready for something difficult or unpleasant