micrography
English Vietnamese dictionary


micrography /mai'krɔgrəfi/
  • danh từ
    • phép khảo sát bằng kính hiển vi