lugubrious

US: /ɫuɡˈjubɹiəs/
UK: /luːɡˈʌbɹɪəs/


English Vietnamese dictionary


lugubrious /lu:'gju:briəs/
  • tính từ
    • sầu thảm, bi thảm

Advanced English dictionary


+ adjective
(written) sad and serious: a lugubrious expression / face
lugubriously adverb

Concise English dictionary


luː'guːbrɪəs
adj.
+excessively mournful