linh tinh


nghĩa:* adj
- trivial, trifling


trivial, trifling