J
English Vietnamese dictionary


j /dzei/
  • danh từ, số nhiều Js, J's,
    • j
    • J pen ngòi bút rông

Advanced English dictionary


(also j)
+ noun
[C, U] (plural J's, j's ) the 10th letter of the English alphabet: 'Jelly' begins with (a) J / 'J'.