high life
English Vietnamese dictionary


high life
  • danh từ
    • phong cách âm nhạc và múa dân gian ở Phi châu

Advanced English dictionary


+ noun
(also the high life) [sing., U] (also high living [U]) (sometimes disapproving) a way of life that involves going to parties and spending a lot of money on food, clothes, etc.