frazzle

US: /ˈfɹæzəɫ/
UK: /fɹˈæzə‍l/


English Vietnamese dictionary


frazzle /'fræzl/
 • danh từ (từ Mỹ,nghĩa Mỹ)
  • sự mệt rã rời, sự kiệt quệ
  • mảnh còn lại, mảnh vụn, mảnh tả tơi
   • beaten to a frazzle: bị đánh bại không còn mảnh giáp, bị đánh bại tả tơi
 • ngoại động từ
  • làm cho mệt rã rời, làm kiệt sức
  • làm rách tả tơi
  • nội động từ
   • mệt rã rời, kiệt sức
   • rách tả tơi

  Advanced English dictionary


  + noun
  Idioms: be burnt, worn, etc. to a frazzle (informal) to be completely burnt/extremely tired