forties

US: /ˈfɔɹtiz/
UK: /fˈɔːtɪz/


English Vietnamese dictionary


forty /'fɔ:ti/
 • tính từ
  • bốn mươi
   • a man of forty: một người bốn mươi tuổi
  • forty winks
   • (xem) wink
 • danh từ
  • số bốn mươi
  • (số nhiều) (the forties) những năm bốn mươi (từ 40 đến 49 của thế kỷ); những năm tuổi trên bốn mươi (từ 40 đến 49)
   • to be in the late forties: gần năm mươi tuổi

Concise English dictionary


forties'fɔrtɪ /'fɔːt-
noun
+the cardinal number that is the product of ten and four
adj.
+being ten more than thirty