dunning

US: /ˈdənɪŋ/
UK: /dˈʌnɪŋ/


English Vietnamese dictionary


dun /dʌn/
 • tính từ
  • nâu xám
  • (thơ ca) tối tăm, mờ tối
  • danh từ
   • màu nâu xám
   • ngựa nâu xám
   • ruồi già (làm mồi câu)
   • danh từ
    • người mắc nợ, người đòi nợ
    • sự mắc nợ, sự đòi nợ
    • ngoại động từ
    • thúc nợ (ai), đòi nợ (ai)
    • quấy rầy

   Thesaurus dictionary


   v.
   press, importune, solicit, plague, nag, pester, Slang US bug:
   The gas company has been dunning me to pay the bill.