deictic
English Vietnamese dictionary


deictic /'daiktik/
  • tính từ
    • (triết học); (ngôn ngữ học) để chỉ, chỉ định