coracle

US: /ˈkɔɹəkəɫ/
UK: /kˈɒɹəkə‍l/


English Vietnamese dictionary


coracle /'kɔrəkl/
  • danh từ
    • thuyền thúng (bọc vải dầu)

Advanced English dictionary


+ noun
a small round boat with a wooden frame, used in Wales and Ireland by people catching fish