churning

US: /ˈtʃɝnɪŋ/
UK: /t‍ʃˈɜːnɪŋ/


English Vietnamese dictionary


churn /tʃə:n/
 • danh từ
  • thùng đánh kem (để làm bơ)
  • thùng đựng sữa
  • ngoại động từ
   • đánh (sữa để lấy bơ)
   • khuấy tung lên
    • the ship's propellers churned the waves to foam: cánh quạt tàu thuỷ đánh tung sóng thành bọt
    • the ground was churned up by heavy boombs: khoảng đất bị bom đánh tung lên, khoảng đất bị bom cày nát ra
  • nội động từ
   • đánh sữa (lấy bơ)
   • nổi sóng (biển...)

  Concise English dictionary


  churns|churned|churningtʃɜːn
  noun
  +a vessel in which cream is agitated to separate butterfat from buttermilk
  verb
  +stir (cream) vigorously in order to make butter
  +be agitated