choán


nghĩa:
choán 

động từ
 

lấn sang cả một khoảng không gian, thời gian nào đó, không còn chỗ cho những cái khác: chiếc giường kê choán gần hết cả căn buồng * buổi họp choán mất nhiều thì giờ 

lấn sang phạm vi của người khác: đứng choán cả lối đi * ngồi choán chỗ * choán quyền