avenues

US: /ˈævəˌnuz/
UK: /ˈævənjˌuːz/


English Vietnamese dictionary


avenue /'ævinju:/
 • danh từ
  • đại lộ
  • con đường có trồng cây hai bên (đi vào một trang trại)
  • (nghĩa bóng) con đường đề bạt tới
   • the avenue to success: con đường đề bạt tới thành công
  • (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) đường phố lớn
  • (quân sự) con đường (để tiến hoặc rút)
   • avenue of approach: con đường để tiến đến gần
   • to cut off all avenues of retreat: cắt đứt mọi con đường rút quân

Concise English dictionary


avenues'ævənjuː
noun
+a line of approach
+a wide street or thoroughfare