aril
English Vietnamese dictionary


aril /'æril/
  • danh từ
    • (thực vật học) áo hạt