adaptability

US: /əˌdæptəˈbɪɫəti/
UK: /ɐdˌæptəbˈɪlɪti/


English Vietnamese dictionary


adaptability /ə,dæptə'biliti/ (adaptableness) /ə'dæptəblnis/
  • danh từ
    • tính có thể tra vào, tính có thể lắp vào
    • khả năng phỏng theo được, khả năng sửa lại được cho hợp
    • khả năng thích nghi, khả năng thích ứng