đẫm máu


nghĩa:- Blood-stained
=Bàn tay đẫm máu+Blood-stained hands
-Bloody, saguinary
=Sự đàn áp đẫm máu+A bloody repression
=đấm+Strike (with one's first), punch
=Đấm vào ngực ai+To strike someone 's chest with one's fist
=Đấm bị bông+To deal with a shadow-boxing opponent, to do shadow-boxing (Mỹ)


bloody, blood-soaked