Từ điển trực tuyến - Online Dictionary
trip
UK | US

English - Vietnamese Dictionary
trip /trip/
 • danh từ
  • cuộc đi chơi, cuộc dạo chơi, cuộc du ngoạn
  • (hàng hải) chuyến đi, cuộc hành trình, sự vượt biển
   • maiden trip: chuyến đi đầu tiên (của một con tàu)
  • bước nhẹ
  • bước trật, bước hụt; sự vấp, sự hụt chân
  • (nghĩa bóng) sai lầm, sai sót, lỗi; sự nói lỡ lời
  • sự ngáng, sự ngoéo chân; cái ngáng, cái ngoéo chân
  • mẻ cá câu được
  • (kỹ thuật) sự nhả; thiết bị nhả
  • nội động từ
   • bước nhẹ, đi nhẹ bước, nhảy múa nhẹ nhàng
    • to trip up the stairs: đi nhẹ bước lên cầu thang
   • trật bước, hụt chân, bước hụt, vấp
    • to trip over a stone: vấp phải một hòn đá
   • (nghĩa bóng) lầm, lầm lỗi; nói lỡ lời
   • ngoại động từ
    • ngáng, ngoéo (chân), làm cho vấp ngã
    • (hàng hải) thả trượt (neo)
    • (kỹ thuật) nhả (máy)
    • to trip up
     • ngáng, ngoéo chân, làm cho vấp ngã
    • he tried to trip me up: nó định ngáng tôi
    • tóm được (ai) làm sai
     • the lawyer tripped the witness up: luật sư tóm được sai sót của nhân chứng
   Concise Dictionary
   tripped|tripping|tripstrɪp
   noun
   +a journey for some purpose (usually including the return)
   +a hallucinatory experience induced by drugs
   +an accidental misstep threatening (or causing) a fall
   +an exciting or stimulating experience
   +a catch mechanism that acts as a switch
   +a light or nimble tread
   +an unintentional but embarrassing blunder
   verb
   +miss a step and fall or nearly fall
   +cause to stumble
   +make a trip for pleasure
   +put in motion or move to act
   +get high, stoned, or drugged

   Thesaurus Dictionary
   n.
   1 stumble, slip, blunder, false step, misstep, fall:
   He sprained his ankle in that trip on the stair.
   2 stumble, slip, blunder, false step, misstep, faux pas, error, mistake, indiscretion, lapse, slip of the tongue, lapsus linguae, erratum, oversight; Freudian slip; Slang Brit boob:
   If it hadn't been for that one trip, we would have had a perfect score.
   3 tour, journey, excursion, outing, expedition, voyage, trek, peregrination, jaunt, junket, drive:
   We took a short side-trip to visit Khios.
   v.
   4 dance, caper, skip, cavort, gambol, frisk, hop, spring:
   Joanne came tripping gaily down the Champs lysées.
   5 stumble, slip, blunder, misstep, fall (down), tumble, topple, dive, plunge, sprawl, lurch, flounder, stagger, falter:
   I tripped on the doorstep and went head over heels.
   6 Often, trip up. trap, trick, catch out, unsettle, throw off, disconcert:
   She has been trying to trip me up and confess to something I didn't do.
   7 journey, travel, voyage, visit, tour, trek, sightsee, cruise; Colloq globe-trot:
   They have been tripping all over Europe this summer.
   8 detonate, set off, trigger, operate, release, explode, spark off:
   When he touched the wire, he tripped the charge.
   9 Often, trip out. hallucinate, Slang freak out, turn on:
   There's no talking to him when he's tripping out on coke.
   Advanced English Dictionary
   noun, verb
   + noun
   1 a journey to a place and back again, especially a short one for pleasure or a particular purpose: Did you have a good trip? + We went on a trip to the mountains. + a day trip (= lasting a day) + a boat / coach trip + a business / school / shopping trip + They took a trip down the river. + We had to make several trips to bring all the equipment over.
   See also - EGO TRIP, FIELD TRIP, ROUND TRIP
   2 (slang) the experience that sb has if they take a powerful drug that affects the mind and makes them imagine things: an acid (= LSD) trip
   3 an act of falling or nearly falling down, because you hit your foot against sth
   Idioms see GUILT
   + verb (-pp-)
   1 [V] [often +adv./prep.] ~ (over / up)
   ~ (over / on sth) to catch your foot on sth and fall or almost fall: She tripped and fell. + Someone will trip over that cable. + Be careful you don't trip up on the step. + (figurative) I was tripping over my words in my excitement to tell them the news.
   2 [VN] (BrE also trip sb up) to catch sb's foot and make them fall or almost fall: As I passed, he stuck out a leg and tried to trip me up. + The referee said Owen was tripped and gave a penalty.
   3 [V +adv./prep.] (literary) to walk, run or dance with quick light steps: She said goodbye and tripped off along the road. + (figurative) a melody with a light tripping rhythm
   4 [VN] to release a switch, etc. or to operate sth by doing so: to trip a switch + Any intruders will trip the alarm.
   5 [V] (informal) to be under the influence of a drug that makes you HALLUCINATE
   Idioms see MEMORY LANE, TONGUE n.
   Phrasal Verbs: trip up
   trip sb<->up to make a mistake; to deliberately make sb do this: Read the questions carefully, because the examiners sometimes try to trip you up.
   Collocation Dictionary
   noun

   ADJ.

   extended, long | brief, little, quick, short | day, overnight, weekend
   We went on a day trip to the seaside.
   | frequent, occasional, rare, regular
   He makes frequent trips to Poland.
   | annual, weekly, etc. | forthcoming | fantastic, good, great, nice, pleasant, successful | memorable | abortive, fruitless | successful | return, round
   From London to Oxford and back is a round trip of over a hundred miles.
   | foreign, overseas | round-the-world, world | European, Japan, etc. | boat, coach, cycle, etc. | business, fishing, pleasure, shopping, sightseeing | school
   a school trip to the Science Museum
   | field
   a geography field trip to study a limestone landscape
   | study

   VERB + TRIP

   be (away) on, go on, make, take
   She's away on a business trip. From here visitors can take a boat trip along the coast to Lundy Island.
   | have
   Did you have a good trip?
   | come back from, return from | be back from
   He's just back from a trip to New York.
   | arrange, organize, plan | book | cancel | extend | cut short
   I had to cut short my trip when my wallet was stolen.
   | enjoy
   Enjoy your trip!

   PREP.

   ~ by
   a five-minute trip by taxi
   | ~ to
   a trip to Tokyo

   PHRASES

   a trip abroad
   My last trip abroad was two years ago.
   | the trip home
   The trip home took us five hours!
   | the trip of a lifetime
   They saved for years for their trip of a lifetime to Hawaii.   Random quote: Reality does not conform to the ideal, but confirms it.: Gustave Flaubert

   Latest queries: ẽciting, plaintive, wrestle, ủban, outrun, ủn, turnouts, artiste, famed, enemies, harvard, intimate, derogatory, occurence, counselling, deciding, pendulum, spiky, discretionary, trip,

   Updated: 14/03/2018: A new open-source Javascript engine/library named Howler has been employed to handle audiofile. Enjoy pronunciation!

   Optional: 01/2018:Picture Dictionary

   Updated: 05/06/2018:List of Academic Words

   Updated: 03/2019: Learning by reading annotated text, reliable state of art and updated news