Từ điển trực tuyến - Online Dictionary
said
UK | US

English - Vietnamese Dictionary
said /sei/
 • danh từ
  • (từ hiếm,nghĩa hiếm) vải chéo
  • lời nói, tiếng nói; dịp nói; quyền ăn nói (quyền tham gia quyết định về một vấn đề)
   • to say the lesson: đọc bài
   • to say grace: cầu kinh
   • to say no more: thôi nói, ngừng nói
   • to say something: nói một vài lời
  • tuyên bố; hứa hẹn; tiên đoán
   • the Declaration of Independence of the United State of America says that all men are created equal: bản tuyên ngôn độc lập của nước Mỹ tuyên bố tất cả mọi người sinh ra đều có quyền bình đẳng
   • you said you would do it: anh đã hứa anh sẽ làm việc đó
  • đồn
   • it is said that...; they said that...: người ta đồn rằng...
   • to hear say: nghe đồn
  • diễn đạt
   • that was very well said: diễn đạt như thế rất hay, nói cách như thế rất hay
  • viện ta làm lý lẽ; đưa làm chứng cớ
   • there is not much to be said on that side: bên phía bên kia không đưa ra được nhiều lý lẽ đâu
   • have you anything to say for yourself?: anh có điều gì để viện ra làm lý lẽ bênh vực cho mình không?
  • cho ý kiến về, quyết định về
   • there is no saying (it is hard to say) who will win: không thể (khó mà) cho biết ý kiến là ai sẽ thắng
   • what do you say to a walk?: anh cho biết ý kiến ta có nên đi chơi không?; ta đi chơi nào?
  • lấy, chọn (làm ví dụ)
   • let us say China: ta lấy Trung quốc làm ví dụ
 • nội động từ
  • that is to say tức là, nói một cách khác; hay là, ít nhất thì
   • North America, that is to say the USA and Canada: bắc châu Mỹ, tức là nước Mỹ và Ca-na-đa
  • to say on
   • tục nói
  • to say out
   • nói thật, nói hết
  • to say no
   • từ chối
  • to say yes
   • đồng ý
  • to say someone nay
   • (xem) nay
  • to say the word
   • ra lệnh nói lên ý muốn của mình
  • it goes without saying
   • (xem) go
  • you may well say so
   • điều anh nói hoàn toàn có căn cứ
Concise Dictionary
sed; səd
adj.
+being the one previously mentioned or spoken of
said|says|sayingseɪ
noun
+the chance to speak
verb
+express in words
+report or maintain
+express a supposition
+have or contain a certain wording or form
+state as one's opinion or judgement; declare
+utter aloud
+give instructions to or direct somebody to do something with authority
+speak, pronounce, or utter in a certain way
+recite or repeat a fixed text
+communicate or express nonverbally
+indicate

Thesaurus Dictionary
v.
1 state, affirm, declare, maintain, hold, aver, remark, assert, claim, asseverate, announce:
She said that I had to go at once, and I said, 'I shall never leave you!'
2 assert, allege, report, mention, rumour, reveal, bruit about, disclose, divulge, bring to light, put about, noise abroad, suggest, hint, whisper:
It was said that spies had already infiltrated the party.
3 pronounce, articulate, utter; phrase, rephrase, translate:
How do you say gemtlich? How do you say it in English?
4 tell, put, express, verbalize, communicate, explain, reveal, bring up, break, impart:
I don't quite know how to say this, Harry, but you have bad breath.
5 reply, respond, answer:
What have you to say to her allegation that it is all your fault?
6 guess, estimate, conjecture, venture, judge, imagine, believe, think:
I'd say you look about 60 years old.
7 mean or intend or try to say, think, contemplate, imply, suggest:
Are you saying that you would steal if you had the opportunity?
8 predict, prognosticate, foretell:
The newspaper says that shares will go down.
9 signify, denote, symbolize, communicate, indicate, convey, suggest, imply, mean:
What does a red light say to you?
10 order, require, demand, bid, stipulate, command, give the word:
If I say that you are to go, then you go - and quickly.
11 deliver, utter, speak:
Say your lines and exit stage left without waiting for a reply.
n.
12 voice, authority, influence, power, weight, sway, clout:
Does she have that much say about how the money should be spent?
13 turn, chance, opportunity, vote:
You've had your say, now let's hear from Ackroyd.
adv.
14 approximately, about, roughly, circa, nearly:
The snake was, say, twenty feet long.
15 for example, for instance, as or for an illustration, eg or US e.g.:
Take any novel, say, Wuthering Heights, and analyse the characters.
Advanced English Dictionary
1 past tense, past participle of SAY
2 adjective [only before noun] (formal or law) = AFOREMENTIONED: the said company


Random quote: How many cares one loses when one decides not to be something but to be someone.: Coco Chanel

Latest queries: shipwreck, pvc, gawk, yard, aspirations, coarse, brazil, forbade, ditching, apposite, cancelled, trees, obsequious, composer, agreement, fabulous, stoat, anorak, lifeguard, said,

Updated: 14/03/2018: A new open-source Javascript engine/library named Howler has been employed to handle audiofile. Enjoy pronunciation!

Optional: 01/2018:Picture Dictionary

Updated: 05/06/2018:List of Academic Words

Updated: 03/2019: Learning by reading annotated text, reliable state of art and updated news