Từ điển trực tuyến - Online Dictionary
rides
English - Vietnamese Dictionary
ride /raid/
 • danh từ
  • sự đi chơi, cuộc đi chơi (bằng ngựa, xe đạp, xe ô tô, xe buýt, xe lửa...)
   • to go for ride: đi chơi bằng ngựa...
   • a ride on one's bicycle: đi chơi bằng xe đạp
  • đường xe ngựa đi qua rừng
  • (quân sự) lớp kỵ binh mới tuyển
  • to give somebody a ride
   • to take somebody for a ride
    • đưa ai đi chơi bằng ngựa (bằng ô tô...)
   • (từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (từ lóng) đem ai đi bằng ô tô để giết; khử ai đi
   • (từ lóng) rầy la (mắng mỏ, quở mắng) ai
   • (từ lóng) chế nhạo ai; giễu cợt ai, đem ai ra làm trò cười
   • nội động từ rode; ridden
    • đi ngựa, cưỡi ngựa
     • to ride across the highlands: đi ngựa qua vùng cao nguyên
     • to ride full speed: phi ngựa nước đại
    • cưỡi lên
     • to ride on an elephant: cưỡi voi
     • to ride on someone's back: cưỡi lên lưng ai
    • đi xe (xe buýt, xe lửa, xe điện...); đi xe đạp
     • to ride to school: đi xe đạp đến trường
    • lướt đi; trôi nổi bập bềnh, lênh đênh
     • to ride on the winds: lướt đi theo chiều gió
     • the moon was riding high: mặt trăng dường như đang trôi nổi lênh đênh trên trời cao
     • to ride on the waves: lướt sóng mà đi, cưỡi sóng mà đi
    • thả neo (tàu thuỷ)
     • the ship rides (at anchor): tàu thả neo
     • to ride easy: không bị tròng trành lúc thả neo
     • to ride hard: bị tròng trành lúc thả neo
    • gối lên nhau
     • bone ride s: xương bị gãy mảnh nọ gối lên mảnh kia
    • mặc cả quần áo đi ngựa mà cân (người đi ngựa)
    • thuộc vào loại (tốt, xấu, êm, xóc...) cho ngựa chạy (khoảng đất)
     • the ground rides soft: bâi đất đó ngựa chạy rất êm
   • ngoại động từ
    • cưỡi ngựa, đi ngựa (qua một vùng)
     • to ride the desert: đi ngựa qua vùng sa mạc
     • to ride a race: dự một cuộc đua ngựa
    • cưỡi
     • to ride a horse: cưỡi ngựa
     • to ride an elephant: cưỡi voi
     • to ride a bicycle: đi xe đạp
    • cho cưỡi lên
     • to ride a child on one's back: cho đứa bé cưỡi lên lưng
    • đè nặng, giày vò, day dứt; áp chế
     • ridden by remorse: bị hối hận giày vò
     • ridden by prejudice: lòng nặng thành kiến (định kiến)
     • the nightmare rides the sleeper: cơn ác mộng đè nặng lên tâm trí người ngủ
    • lướt trên (sóng gió)
     • to ride the waves: lướt trên sóng, cưỡi sóng mà đi
    • to ride away
     • đi xa bằng ngựa
    • to ride back
     • trở về bằng ngựa
    • to ride behind
     • đi ngựa theo sau
    • cưỡi ngựa ngồi sau lưng người khác
    • ngồi phía sau (trên ô tô)
    • to ride down
     • phi ngựa đuổi kịp và vượt được (ai
    • giẫm đạp lên (dưới chân ngựa), đè chết
    • to ride of
     • đi xa bằng ngựa
    • (thể dục,thể thao) chèn, xô đẩy (chơi pôlô)
    • to ride out
     • vượt qua được
    • to ride out the storm: vượt qua được bâo tố (tàu thuỷ); (nghĩa bóng) vượt qua được lúc khó khăn gay go
    • to ride over
     • thắng dễ dàng (trong một cuộc đua ngựa)
    • to ride up
     • đến bằng ngựa
    • to ride and ite
     • thay nhau đi ngựa từng quâng (hai, ba người cùng đi mà chỉ có một con ngựa)
    • to ride for a fall
     • chạy như điên, chạy bạt mạng; phi ngựa bạt mạng
    • có những hành động liều mạng; chuốc lấy sự thất bại
    • to ride hell for leather
     • chạy hết tốc độ; phi nước đại
    • to ride to hounds
     • (xem) hound
    • to ride a joke a death
     • đùa quá, đùa nhà
    • to ride like a tailor
     • (xem) tailor
    • to ride off on a side issue
     • nói loanh quanh những điểm thứ yếu để lảng tránh vấn đề chính
    • to ride sandwich (bodkin)
     • đi ô tô hàng (xe lửa...) bị ngồi ép chặt vào giữa hai người
    • to ride the whirlwind
     • nắm lấy trong tay và chỉ huy (cuộc bạo động...)
    • let it ride!
     • chuyện vớ vẩn!
  Concise Dictionary
  ridden|rode|rides|ridingraɪd
  noun
  +a journey in a vehicle (usually an automobile)
  +a mechanical device that you ride for amusement or excitement
  verb
  +sit and travel on the back of animal, usually while controlling its motions
  +be carried or travel on or in a vehicle
  +continue undisturbed and without interference
  +move like a floating object
  +harass with persistent criticism or carping
  +be sustained or supported or borne
  +have certain properties when driven
  +be contingent on
  +lie moored or anchored
  +sit on and control a vehicle
  +climb up on the body
  +ride over, along, or through
  +keep partially engaged by slightly depressing a pedal with the foot
  +copulate with

  Thesaurus Dictionary
  v.
  1 sit on or in, travel or journey or go or proceed on or in, be borne or carried or conveyed (on or in), take; propel or control or drive (a horse or a bicycle or a motor cycle):
  They ride the bus to work each day. The film began with a witch riding a broomstick. Do you know how to ride a motor bike?
  2 float, lie:
  The yacht is riding at anchor off Portsmouth.
  3 tyrannize, terrorize, intimidate, dominate, oppress; bully, rag, harry, harass, hector, nag, provoke, heckle, badger, plague, pester, annoy, irritate, Colloq hassle:
  He has been ridden by obsessive ambition all his life.
  n.
  4 drive, journey, trip, excursion, tour, jaunt, outing, expedition, Colloq spin:
  Let's go for a ride in the country!
  5 take for a ride.
  (a) delude, swindle, trick, deceive, defraud, humbug, defraud, gull, take in, cheat, bamboozle:
  Those tricksters with the loaded dice certainly took Charlie for a ride last night!
  (b) (kidnap and) murder or kill or execute or do in, Slang bump off, US (snatch and) rub out or waste:
  They said that if he identified them, they would take him for a ride.


  Random quote: Beauty is not in the face; beauty is a light in the heart.: Kahlil Gibran

  Latest queries: genial, haute couture, owing to, daybreak, teamwork, plants, reborn, estrangement, union, adapter, directorial, apache, pig, load, unskilled, clue, scooter, dysfunctional, write, rides,

  Updated: 14/03/2018: A new open-source Javascript engine/library named Howler has been employed to handle audiofile. Enjoy pronunciation!

  Optional: 01/2018:Picture Dictionary

  Updated: 05/06/2018:List of Academic Words

  Updated: 03/2019: Learning by reading annotated text, reliable state of art and updated news