Từ điển trực tuyến - Online Dictionary
reeved
English - Vietnamese Dictionary
reeve /ri:v/
 • danh từ
  • (sử học) thị trưởng; quận trưởng
  • chủ tịch hội đồng thành phố;; chủ tịch xa (Ca-na-đa)
  • ngoại động từ rove, reeved
   • luồn, xỏ (dây...)
    • to reeve a rope: luồn dây (qua ròng rọc...)
   • (+ in, on, round to...) buộc chặt (dây thừng vào cái gì) bằng cách luồn qua
   • (hàng hải) lách qua, len lỏi qua (tảng băng, đá ngầm...)

  Latest queries: did, public, ít, eloquent, stoker, many, lychee, roadblock, interment, tempt, imply, doubtful, đat, accustomed, Maturity, Slob, necessaries, even, stricken, reeved,
  Updated: 14/03/2018: A new open-source Javascript engine/library named Howler has been employed to handle audiofile. Enjoy pronunciation!

  Optional: 01/2018:Picture Dictionary

  Updated: 05/06/2018:List of Academic Words

  By Vuong Nguyen