Từ điển trực tuyến - Online Dictionary
ravel


English - Vietnamese Dictionary
ravel /'rævəl/
 • danh từ
  • mối rối, mối thắt nút (chỉ, sợi)
   • threads in a ravel: chỉ bị rối, chỉ bị thắt nút lại
  • sự rắc rối, sự phức tạp (của một vấn đề)
  • đầu (dây, sợi) buột ra
  • ngoại động từ
   • làm rối, thắt nút (chỉ sợi)
   • làm rắc rối (một vấn đề...)
    • the ravelled skein of life: những rắc rối của cuộc sống
  • nội động từ
   • rối (chỉ...)
   • trở thành rắc rối (vấn đề...)
   • buột ra (đầu dây...)
   • to ravel out
    • gỡ rối (chỉ, vấn đề...)
   • làm buộc ra (đầu dây...); buộc ra; tháo ra (áo đan...) ra; rút sợi (tấm vải...) ra


  Random quote: People are not lazy. They simply have impotent goals - that is, goals that do not inspire them.: Tony Robbins

  Latest queries: lots of, don, enjoyable, append, enthusiast, stretch, meets, headmaster, deftness, self-government, birth control, lifer, modal, value added tax, insider, pupils, invoking, crowded, uncharacteristic, ravel,

  Ra mắt công cụ luyện ngữ âm tại: https://ipa.tudien.net