Từ điển trực tuyến - Online Dictionary
pulling
English - Vietnamese Dictionary
pull /pul/
 • danh từ
  • sự lôi, sự kéo, sự giật; cái kéo, cái giật
   • to give a pull at the belt: giật chuông một cái
  • sự kéo, sức đẩy, sự hút
   • pull of a magnet: sức hút của nam châm
  • nút kéo, nút giật (ngăn kéo, chuông...)
   • drawer pull: nút kéo của một ngăn bàn
  • sự chèo thuyền, sự gắng chèo (thuyền); cú bơi chèo
   • to go for a pull on the river: đi chơi chèo thuyền trên sông
  • hớp, hơi (uống rượu, hút thuốc...)
   • to have a pull at a cigarette: hút một hơi thuốc lá
  • sự gắng sức, sự cố gắng liên tục
   • a pull to the top of the mountain: sự cố gắng trèo lên đỉnh núi
  • sự ghìm (ngựa không cho thắng, trong cuộc đua ngựa)
  • (thể dục,thể thao) cú tay bóng sang trái (đánh crickê, gôn...)
  • (từ lóng) thế hơn, thế lợi
   • to have the pull of somebody: được thế lợi hơn ai
  • (nghĩa bóng) thân thế, thế lực
  • (ngành in) bản in thử đầu tiên
  • ngoại động từ
   • lôi, kéo, giật
    • to pull the cart: kéo xe bò
    • to pull the bell: giật chuông
    • to pull someone by the sleeve: kéo tay áo ai
    • to pull someone's ear; to pull someone by the ear: bẹo tai ai
    • to pull on one's stocking: kéo bít tất lên
    • to pull one's cap over one's ears: kéo mũ chụp xuống tai
   • ((thường) + up) nhổ (răng...)
   • ngắt, hái (hoa...)
   • xé toạc ra, căng đến rách ra
    • to pull the seam of a dress: xé toạc đường khâu của chiếc áo
    • to pull one's muscle: duỗi căng bắp thịt đến sái ra
   • lôi kéo, tranh thủ, thu hút (khách hàng, sự ủng hộ...)
   • chèo (thuyền), được chèo bằng
    • this boat pulls four oars: thuyền này được chèo bằng bốn mái chèo
   • cố gắng làm, gắng sức làm
    • to pull up hill: gắng sức trèo lên đồi
   • (thông tục) ghìm (ngựa không cho thắng, trong cuộc đua); cố ý kìm sức lại
    • to pull one's punches: kìm lại không đấm hết sức (đấu quyền anh); không đấm được hết sức ((nghĩa bóng)) chỉ trích dè dặt
   • (thể dục,thể thao) tạt (quả bóng) sang trái (chơi crickê, gôn...)
   • (từ hiếm,nghĩa hiếm) moi ruột (chim, gà...)
   • (thông tục) làm, thi hành
    • to pull a raid: làm một cuộc bố ráp
   • (từ lóng) bắt (ai); mở một cuộc bố ráp ở (nơi nào)
   • (ngành in) in (một bản in thử) (ở máy in tay)
   • nội động từ
    • ((thường) + at) lôi, kéo, giật, cố kéo
     • to pull at something: kéo cái gì
     • the horse pulls well: con ngựa kéo tốt
    • uống một hơi, hút một hơi (rượu, thuốc lá...)
    • (thể dục,thể thao) tạt bóng sang trái (crickê, gôn)
    • có ảnh hưởng đối với, có tác dụng đối với
     • opinions that pull with the public: những ý kiến có ảnh hưởng đối với quần chúng
    • to pull about
     • lôi đi kéo lại, giằng co
    • ngược đãi
    • to pull apart
     • xé toạc ra
    • chê bai, chỉ trích, đả kích tơi bời
    • to pull down
     • kéo xuống, lật đổ, phá đổ (một ngôi nhà...)
    • (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) hạ bệ; làm nhục
    • làm giảm (sức khoẻ...); giảm (giá...), làm chán nản
    • to pull for
     • (từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (thông tục) tích cực, ủng hộ, cổ vũ, động viên
    • hy vọng ở sự thành công của
    • to pull in
     • kéo về, lôi vào, kéo vào
    • vào ga (xe lửa)
    • (từ lóng) bắt
    • to pull off
     • kéo bật ra, nhổ bật ra
    • thắng (cuộc đấu), đoạt giải
    • đi xa khỏi
     • the boat pulled off from the shore: con thuyền ra xa bờ
    • (từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (thông tục) thực hiện, làm xong, làm trọn
    • to pull out
     • kéo ra, lôi ra
    • the drawer won't pull out: ngăn kéo không kéo ra được
    • nhổ ra (răng)
    • bơi chèo ra, chèo ra
    • ra khỏi ga (xe lửa)
    • rút ra (quân đội); rút khỏi (một hiệp ước...)
    • (hàng không) lấy lại thăng bằng sau khi bổ nhào (máy bay)
    • to pull over
     • kéo sụp xuống; kéo (áo nịt...) qua đầu
    • lôi kéo về phía mình
    • (từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (thông tục) lái về phía bờ đường
    • to pull round
     • bình phục, phục hồi sức khoẻ (sau khi ốm)
    • chữa khỏi
     • the doctors tried in vain to pull him round: các bác sĩ đã cố gắng hết sức mà không chữa khỏi được cho anh ta
    • to pull through
     • qua khỏi được (cơn ốm); thoát khỏi được; xoay sở được thoát (cảnh khó khăn); làm cho qua khỏi được (cơn ốm, cảnh khó khăn...)
    • to pull together
     • hoà hợp với nhau, ăn ý với nhau
    • to pull oneself together: lấy lại can đảm; bình tĩnh lại, tỉnh trí lại
    • to pull up
     • nhổ lên, lôi lên, kéo lên
    • dừng lại; làm dừng lại
    • la mắng, quở trách
    • ghìm mình lại, nén mình lại
    • vượt lên trước (trong cuộc đua...)
    • (từ lóng) bắt
    • to be pulled
     • suy nhược
    • chán nản
    • to pull caps (wigs)
     • câi nhau, đánh nhau
    • pull devil!, pull baker!
     • (xem) baker
    • to pull a face
     • to pull faces
      • nhăn mặt
     • to pull a long face
      • (xem) face
     • to pull someone's leg
      • (xem) leg
     • to pull someone's nose
      • to pull someone by the nose
       • chửi xỏ ai; làm mất thể siện của ai
      • to pull a good oar
       • là tay chèo giỏi, là tay bơi thuyền giỏi
      • to pull out of the fire
       • cứu vân được tình thế vào lúc nguy ngập
      • to pull the strings (ropes, wires)
       • giật dây (bóng)
      • to pull one's weight
       • (xem) weight
   Concise Dictionary
   pulls|pulled|pullingpʊl
   noun
   +the act of pulling; applying force to move something toward or with you
   +the force used in pulling
   +special advantage or influence
   +a device used for pulling something
   +a sharp strain on muscles or ligaments
   +a slow inhalation (as of tobacco smoke)
   +a sustained effort
   verb
   +cause to move by pulling
   +direct toward itself or oneself by means of some psychological power or physical attributes
   +move into a certain direction
   +apply force so as to cause motion towards the source of the motion
   +perform an act, usually with a negative connotation
   +bring, take, or pull out of a container or from under a cover
   +steer into a certain direction
   +strain abnormally
   +cause to move in a certain direction by exerting a force upon, either physically or in an abstract sense
   +operate when rowing a boat
   +rein in to keep from winning a race
   +tear or be torn violently
   +hit in the direction that the player is facing when carrying through the swing
   +strip of feathers
   +remove, usually with some force or effort; also used in an abstract sense
   +take sides with; align oneself with; show strong sympathy for
   +take away

   Thesaurus Dictionary
   v.
   1 draw, haul, drag, lug, tow, trail:
   Do you think the car is strong enough to pull that load?
   2 tug, jerk, yank, wrench, pluck:
   He suddenly pulled on the door and it opened.
   3 Sometimes, pull out or up. pluck (out), withdraw, extract, uproot, pick (up or out), snatch out or up, tear or rip out or up, cull, select, draw out, take out, remove:
   We pulled out all the weeds and threw them on the compost heap. He has a collection of jokes pulled from his speeches
   4 Often, pull apart. tear or rip (up or apart), rend, pull asunder, wrench (apart), stretch, strain:
   This fabric is so weak it pulled apart as soon as I touched it. I think I pulled a muscle in my calf
   5 Often, pull in. attract, draw, lure, entice, allure, catch, captivate, fascinate, capture:
   We need something besides the 'Sale' sign to pull the customers into the shop
   6 pull apart. pull to pieces or shreds, criticize, attack, pick or take apart or to pieces, flay, run down, Colloq put down, pan, knock, devastate, destroy, slate, Slang slam:
   The critics really pulled apart her new play.
   7 pull away. withdraw, draw or drive or go or move away; outrun, outpace, draw ahead of:
   She pulled away abruptly when he touched her hand. The green car is pulling away from the others
   8 pull back.
   (a) withdraw, draw back, back off or away, recoil, shrink (away or back) from, shy, flinch (from), jump, start:
   The burglar pulled back when he saw the ferocious dog.
   (b) withdraw, (beat a) retreat, take flight, flee, turn tail, drop or fall back, back out:
   We cheered when we saw the enemy troops pulling back.
   9 pull down.
   (a) demolish, raze, level, destroy, wreck:
   It takes only hours to pull down a house that it has taken generations to build.
   (b) draw, receive, get, be paid, earn:
   He pulls down much more at his new job.
   (c) lower, debase, diminish, reduce, degrade, dishonour, disgrace, discredit, humiliate:
   When his fortunes declined, he pulled down all his friends with him
   10 pull for. hope or pray for, be enthusiastic for, be supportive of, support, campaign for, cheer for, encourage, boost, US root for:
   We are all pulling for you to win.
   11 pull in.
   (a) drive up, arrive, come, draw up or in, reach:
   The train finally pulled in at midnight. We need petrol, so pull in at the next filling station.
   (b) arrest, apprehend, take into custody, Colloq pinch, nab, collar, nail, Brit nick, Slang bust:
   The cops pulled him in for possession of narcotics.
   12 pull off.
   (a) detach, rip or tear off, separate, wrench off or away:
   When he was cashiered from the army, they pulled off all his insignia and medals.
   (b) accomplish, do, complete, succeed, carry out, bring off, manage, perform:
   Three men pulled off the robbery in broad daylight.
   13 pull oneself together. recover, get a grip on oneself, get over it, recuperate, Colloq snap out of it, buck up:
   Try to pull yourself together and stop crying.
   14 pull out.
   (a) uproot, extract, withdraw:
   In the ensuing scrap, someone tried to pull out his hair. Two survivors were pulled out of the rubble.
   (b) withdraw, retreat, beat a retreat, recede, draw back, leave, depart, go or run away or off, evacuate, Colloq beat it, do a bunk, Brit do a moonlight flit:
   The artillery unit pulled out yesterday.
   (c) leave, go, depart, take off:
   When that train pulls out, I want you on it!
   (d) withdraw, quit, abandon, resign (from), give up, relinquish:
   You can still pull out of the deal if you want to.
   15 pull someone's leg. tease, chaff, rib, have on, rag, twit, poke fun at, make fun of, hoodwink, ridicule:
   He said that I'd just eaten a fly, but he was pulling my leg.
   16 pull strings. use influence or connections, US use pull, pull wires:
   His uncle pulled strings to get him the job.
   17 pull through. survive, recover, improve, get better, get over (it or some affliction), rally; live:
   Murphy was at death's door, but luckily he pulled through.
   18 pull up.
   (a) stop, halt, come to a standstill:
   We pulled up in a lay-by for a few minutes' rest.
   (b) uproot, root out, dig out, deracinate, eradicate:
   Your dog has pulled up all the flowers in my garden.
   (c) draw even or level with, come up to, reach:
   On the fifth lap, Manson pulled up to, then passed Sabbatini.
   n.
   19 draw, tug; yank, jerk:
   Give the bell-rope a strong, steady pull, and try not to yank it suddenly
   20 attraction, draw, magnetism, appeal, drawing or pulling power, seductiveness, seduction, lure:
   The pull that golf has on certain people is hard to explain.
   21 influence, authority, connections, prestige, weight, leverage, Colloq clout, muscle:
   You'd better treat her nicely, for she has a lot of pull with the boss
   22 puff, draw, inhalation, Colloq drag:
   He took a long, meditative pull on his cigarette and blew some smoke rings.


   Random quote: If you spend too much time thinking about a thing, you'll never get it done.: Bruce Lee

   Latest queries: carcinoma, alienated, prevailing, nifty, pedagogic, necropolis, missis, sunroom, sensitiveness, kilohertz, landlubber, pallet, indecision, centuries, uncrowded, cardiff, wast, stogie, flown, pulling,

   Updated: 14/03/2018: A new open-source Javascript engine/library named Howler has been employed to handle audiofile. Enjoy pronunciation!

   Optional: 01/2018:Picture Dictionary

   Updated: 05/06/2018:List of Academic Words

   Updated: 03/2019: Learning by reading annotated text, reliable state of art and updated news