Từ điển trực tuyến - Online Dictionary
pull
UK | US

English - Vietnamese Dictionary
pull /pul/
 • danh từ
  • sự lôi, sự kéo, sự giật; cái kéo, cái giật
   • to give a pull at the belt: giật chuông một cái
  • sự kéo, sức đẩy, sự hút
   • pull of a magnet: sức hút của nam châm
  • nút kéo, nút giật (ngăn kéo, chuông...)
   • drawer pull: nút kéo của một ngăn bàn
  • sự chèo thuyền, sự gắng chèo (thuyền); cú bơi chèo
   • to go for a pull on the river: đi chơi chèo thuyền trên sông
  • hớp, hơi (uống rượu, hút thuốc...)
   • to have a pull at a cigarette: hút một hơi thuốc lá
  • sự gắng sức, sự cố gắng liên tục
   • a pull to the top of the mountain: sự cố gắng trèo lên đỉnh núi
  • sự ghìm (ngựa không cho thắng, trong cuộc đua ngựa)
  • (thể dục,thể thao) cú tay bóng sang trái (đánh crickê, gôn...)
  • (từ lóng) thế hơn, thế lợi
   • to have the pull of somebody: được thế lợi hơn ai
  • (nghĩa bóng) thân thế, thế lực
  • (ngành in) bản in thử đầu tiên
  • ngoại động từ
   • lôi, kéo, giật
    • to pull the cart: kéo xe bò
    • to pull the bell: giật chuông
    • to pull someone by the sleeve: kéo tay áo ai
    • to pull someone's ear; to pull someone by the ear: bẹo tai ai
    • to pull on one's stocking: kéo bít tất lên
    • to pull one's cap over one's ears: kéo mũ chụp xuống tai
   • ((thường) + up) nhổ (răng...)
   • ngắt, hái (hoa...)
   • xé toạc ra, căng đến rách ra
    • to pull the seam of a dress: xé toạc đường khâu của chiếc áo
    • to pull one's muscle: duỗi căng bắp thịt đến sái ra
   • lôi kéo, tranh thủ, thu hút (khách hàng, sự ủng hộ...)
   • chèo (thuyền), được chèo bằng
    • this boat pulls four oars: thuyền này được chèo bằng bốn mái chèo
   • cố gắng làm, gắng sức làm
    • to pull up hill: gắng sức trèo lên đồi
   • (thông tục) ghìm (ngựa không cho thắng, trong cuộc đua); cố ý kìm sức lại
    • to pull one's punches: kìm lại không đấm hết sức (đấu quyền anh); không đấm được hết sức ((nghĩa bóng)) chỉ trích dè dặt
   • (thể dục,thể thao) tạt (quả bóng) sang trái (chơi crickê, gôn...)
   • (từ hiếm,nghĩa hiếm) moi ruột (chim, gà...)
   • (thông tục) làm, thi hành
    • to pull a raid: làm một cuộc bố ráp
   • (từ lóng) bắt (ai); mở một cuộc bố ráp ở (nơi nào)
   • (ngành in) in (một bản in thử) (ở máy in tay)
   • nội động từ
    • ((thường) + at) lôi, kéo, giật, cố kéo
     • to pull at something: kéo cái gì
     • the horse pulls well: con ngựa kéo tốt
    • uống một hơi, hút một hơi (rượu, thuốc lá...)
    • (thể dục,thể thao) tạt bóng sang trái (crickê, gôn)
    • có ảnh hưởng đối với, có tác dụng đối với
     • opinions that pull with the public: những ý kiến có ảnh hưởng đối với quần chúng
    • to pull about
     • lôi đi kéo lại, giằng co
    • ngược đãi
    • to pull apart
     • xé toạc ra
    • chê bai, chỉ trích, đả kích tơi bời
    • to pull down
     • kéo xuống, lật đổ, phá đổ (một ngôi nhà...)
    • (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) hạ bệ; làm nhục
    • làm giảm (sức khoẻ...); giảm (giá...), làm chán nản
    • to pull for
     • (từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (thông tục) tích cực, ủng hộ, cổ vũ, động viên
    • hy vọng ở sự thành công của
    • to pull in
     • kéo về, lôi vào, kéo vào
    • vào ga (xe lửa)
    • (từ lóng) bắt
    • to pull off
     • kéo bật ra, nhổ bật ra
    • thắng (cuộc đấu), đoạt giải
    • đi xa khỏi
     • the boat pulled off from the shore: con thuyền ra xa bờ
    • (từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (thông tục) thực hiện, làm xong, làm trọn
    • to pull out
     • kéo ra, lôi ra
    • the drawer won't pull out: ngăn kéo không kéo ra được
    • nhổ ra (răng)
    • bơi chèo ra, chèo ra
    • ra khỏi ga (xe lửa)
    • rút ra (quân đội); rút khỏi (một hiệp ước...)
    • (hàng không) lấy lại thăng bằng sau khi bổ nhào (máy bay)
    • to pull over
     • kéo sụp xuống; kéo (áo nịt...) qua đầu
    • lôi kéo về phía mình
    • (từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (thông tục) lái về phía bờ đường
    • to pull round
     • bình phục, phục hồi sức khoẻ (sau khi ốm)
    • chữa khỏi
     • the doctors tried in vain to pull him round: các bác sĩ đã cố gắng hết sức mà không chữa khỏi được cho anh ta
    • to pull through
     • qua khỏi được (cơn ốm); thoát khỏi được; xoay sở được thoát (cảnh khó khăn); làm cho qua khỏi được (cơn ốm, cảnh khó khăn...)
    • to pull together
     • hoà hợp với nhau, ăn ý với nhau
    • to pull oneself together: lấy lại can đảm; bình tĩnh lại, tỉnh trí lại
    • to pull up
     • nhổ lên, lôi lên, kéo lên
    • dừng lại; làm dừng lại
    • la mắng, quở trách
    • ghìm mình lại, nén mình lại
    • vượt lên trước (trong cuộc đua...)
    • (từ lóng) bắt
    • to be pulled
     • suy nhược
    • chán nản
    • to pull caps (wigs)
     • câi nhau, đánh nhau
    • pull devil!, pull baker!
     • (xem) baker
    • to pull a face
     • to pull faces
      • nhăn mặt
     • to pull a long face
      • (xem) face
     • to pull someone's leg
      • (xem) leg
     • to pull someone's nose
      • to pull someone by the nose
       • chửi xỏ ai; làm mất thể siện của ai
      • to pull a good oar
       • là tay chèo giỏi, là tay bơi thuyền giỏi
      • to pull out of the fire
       • cứu vân được tình thế vào lúc nguy ngập
      • to pull the strings (ropes, wires)
       • giật dây (bóng)
      • to pull one's weight
       • (xem) weight
   Concise Dictionary
   pulls|pulled|pullingpʊl
   noun
   +the act of pulling; applying force to move something toward or with you
   +the force used in pulling
   +special advantage or influence
   +a device used for pulling something
   +a sharp strain on muscles or ligaments
   +a slow inhalation (as of tobacco smoke)
   +a sustained effort
   verb
   +cause to move by pulling
   +direct toward itself or oneself by means of some psychological power or physical attributes
   +move into a certain direction
   +apply force so as to cause motion towards the source of the motion
   +perform an act, usually with a negative connotation
   +bring, take, or pull out of a container or from under a cover
   +steer into a certain direction
   +strain abnormally
   +cause to move in a certain direction by exerting a force upon, either physically or in an abstract sense
   +operate when rowing a boat
   +rein in to keep from winning a race
   +tear or be torn violently
   +hit in the direction that the player is facing when carrying through the swing
   +strip of feathers
   +remove, usually with some force or effort; also used in an abstract sense
   +take sides with; align oneself with; show strong sympathy for
   +take away

   Thesaurus Dictionary
   v.
   1 draw, haul, drag, lug, tow, trail:
   Do you think the car is strong enough to pull that load?
   2 tug, jerk, yank, wrench, pluck:
   He suddenly pulled on the door and it opened.
   3 Sometimes, pull out or up. pluck (out), withdraw, extract, uproot, pick (up or out), snatch out or up, tear or rip out or up, cull, select, draw out, take out, remove:
   We pulled out all the weeds and threw them on the compost heap. He has a collection of jokes pulled from his speeches
   4 Often, pull apart. tear or rip (up or apart), rend, pull asunder, wrench (apart), stretch, strain:
   This fabric is so weak it pulled apart as soon as I touched it. I think I pulled a muscle in my calf
   5 Often, pull in. attract, draw, lure, entice, allure, catch, captivate, fascinate, capture:
   We need something besides the 'Sale' sign to pull the customers into the shop
   6 pull apart. pull to pieces or shreds, criticize, attack, pick or take apart or to pieces, flay, run down, Colloq put down, pan, knock, devastate, destroy, slate, Slang slam:
   The critics really pulled apart her new play.
   7 pull away. withdraw, draw or drive or go or move away; outrun, outpace, draw ahead of:
   She pulled away abruptly when he touched her hand. The green car is pulling away from the others
   8 pull back.
   (a) withdraw, draw back, back off or away, recoil, shrink (away or back) from, shy, flinch (from), jump, start:
   The burglar pulled back when he saw the ferocious dog.
   (b) withdraw, (beat a) retreat, take flight, flee, turn tail, drop or fall back, back out:
   We cheered when we saw the enemy troops pulling back.
   9 pull down.
   (a) demolish, raze, level, destroy, wreck:
   It takes only hours to pull down a house that it has taken generations to build.
   (b) draw, receive, get, be paid, earn:
   He pulls down much more at his new job.
   (c) lower, debase, diminish, reduce, degrade, dishonour, disgrace, discredit, humiliate:
   When his fortunes declined, he pulled down all his friends with him
   10 pull for. hope or pray for, be enthusiastic for, be supportive of, support, campaign for, cheer for, encourage, boost, US root for:
   We are all pulling for you to win.
   11 pull in.
   (a) drive up, arrive, come, draw up or in, reach:
   The train finally pulled in at midnight. We need petrol, so pull in at the next filling station.
   (b) arrest, apprehend, take into custody, Colloq pinch, nab, collar, nail, Brit nick, Slang bust:
   The cops pulled him in for possession of narcotics.
   12 pull off.
   (a) detach, rip or tear off, separate, wrench off or away:
   When he was cashiered from the army, they pulled off all his insignia and medals.
   (b) accomplish, do, complete, succeed, carry out, bring off, manage, perform:
   Three men pulled off the robbery in broad daylight.
   13 pull oneself together. recover, get a grip on oneself, get over it, recuperate, Colloq snap out of it, buck up:
   Try to pull yourself together and stop crying.
   14 pull out.
   (a) uproot, extract, withdraw:
   In the ensuing scrap, someone tried to pull out his hair. Two survivors were pulled out of the rubble.
   (b) withdraw, retreat, beat a retreat, recede, draw back, leave, depart, go or run away or off, evacuate, Colloq beat it, do a bunk, Brit do a moonlight flit:
   The artillery unit pulled out yesterday.
   (c) leave, go, depart, take off:
   When that train pulls out, I want you on it!
   (d) withdraw, quit, abandon, resign (from), give up, relinquish:
   You can still pull out of the deal if you want to.
   15 pull someone's leg. tease, chaff, rib, have on, rag, twit, poke fun at, make fun of, hoodwink, ridicule:
   He said that I'd just eaten a fly, but he was pulling my leg.
   16 pull strings. use influence or connections, US use pull, pull wires:
   His uncle pulled strings to get him the job.
   17 pull through. survive, recover, improve, get better, get over (it or some affliction), rally; live:
   Murphy was at death's door, but luckily he pulled through.
   18 pull up.
   (a) stop, halt, come to a standstill:
   We pulled up in a lay-by for a few minutes' rest.
   (b) uproot, root out, dig out, deracinate, eradicate:
   Your dog has pulled up all the flowers in my garden.
   (c) draw even or level with, come up to, reach:
   On the fifth lap, Manson pulled up to, then passed Sabbatini.
   n.
   19 draw, tug; yank, jerk:
   Give the bell-rope a strong, steady pull, and try not to yank it suddenly
   20 attraction, draw, magnetism, appeal, drawing or pulling power, seductiveness, seduction, lure:
   The pull that golf has on certain people is hard to explain.
   21 influence, authority, connections, prestige, weight, leverage, Colloq clout, muscle:
   You'd better treat her nicely, for she has a lot of pull with the boss
   22 puff, draw, inhalation, Colloq drag:
   He took a long, meditative pull on his cigarette and blew some smoke rings.
   Advanced English Dictionary
   verb, noun
   + verb
   move / remove sth
   1 to hold sth firmly and use force in order to move it or try to move it towards yourself: [V] You push and I'll pull. + Don't pull so hard or the handle will come off. + I pulled on the rope to see if it was secure. + [VN] Stop pulling her hair! + She pulled him gently towards her. + [VN-ADJ] Pull the door shut.
   2 [VN] [usually +adv./prep.] to remove sth from a place by pulling: Pull the plug out. + She pulled off her boots. + He pulled a gun on me (= took out a gun and aimed it at me).
   3 [VN +adv./prep.] to move sb/sth in a particular direction by pulling: Pull your chair nearer the table. + He pulled his sweater on / pulled on his sweater. + She took his arm and pulled him along.
   4 [VN] to hold or be attached to sth and move it along behind you: In this area oxen are used to pull carts.
   body
   5 [+adv./prep.] to move your body or a part of your body in a particular direction, especially using force: [V] He tried to kiss her but she pulled away. + [VN] The dog snapped at her and she quickly pulled back her hand. + [VN-ADJ] John pulled himself free and ran off.
   curtains
   6 [VN] to open or close curtains, etc: Pull the curtains-it's dark outside.
   muscle
   7 [VN] to damage a muscle, etc. by using too much force: to pull a muscle / ligament / tendon
   switch
   8 [VN] to move a switch, etc. towards yourself or down in order to operate a machine or piece of equipment: Pull the lever to start the motor. + Don't pull the trigger!
   vehicle / engine
   9 ~ (sth) to the right / the left / one side to move or make a vehicle move sideways: [V] The wheel is pulling to the left. + [VN] She pulled the car to the right to avoid the dog.
   10 [V] (of an engine) to work hard and use a lot of power: The old car pulled hard as we drove slowly up the hill.
   boat
   11 [usually +adv./prep.] to use OARS to move a boat along: [V] They pulled towards the shore. [also VN]
   crowd / support
   12 [VN] ~ sb/sth (in) to attract the interest or support of sb/sth: They pulled in huge crowds on their latest tour.
   attract sexually
   13 (BrE, informal) to attract sb sexually: [VN] He can still pull the girls. + [V] She's hoping to pull tonight.
   trick / crime
   14 [VN] (informal) to succeed in playing a trick on sb, committing a crime, etc: He's pulling some sort of trick on you.
   cancel
   15 [VN] (informal) to cancel an event; to stop showing an advertisement, etc: The gig was pulled at its last moment.
   Idioms: pull a fast one (on sb) (slang) to trick sb
   pull sb's leg (informal) to play a joke on sb, usually by making them believe sth that is not true
   pull the other one (-it's got bells on) (BrE, spoken) used to show that you do not believe what sb has just said
   pull out all the stops (informal) to make the greatest effort possible to achieve sth
   pull the plug on sb/sth (informal) to put an end to sb's project, a plan, etc: The television company pulled the plug on the series after only five episodes.
   pull your punches (informal) (usually used in negative sentences) to express sth less strongly than you are able to, for example to avoid upsetting or shocking sb: Her articles certainly don't pull any punches.
   pull sth / a rabbit out of the hat (informal) to suddenly produce sth as a solution to a problem
   pull rank (on sb) to make use of your place or status in society or at work to make sb do what you want
   pull the rug (out) from under sb's feet (informal) to take help or support away from sb suddenly
   pull your socks up (BrE, informal) to try to improve your performance, work, behaviour, etc: You're going to have to pull your socks up.
   pull strings (for sb) (AmE also pull wires) (informal) to use your influence in order to get an advantage for sb
   pull the strings to control events or the actions of other people
   pull your weight to work as hard as everyone else in a job, an activity, etc.
   pull the wool over sb's eyes (informal) to try and deceive sb; to hide your real actions or intentions from sb
   more at BOOTSTRAP, FACE n., HORN, PIECE n., SHRED n.
   Phrasal Verbs: pull ahead (of sb/sth) to move in front of sb/sth: The cyclists were together until the bend, when Tyler pulled ahead.
   pull sb/sth apart to separate people or animals that are fighting
   pull sth apart to separate sth into pieces by pulling different parts of it in different directions
   pull at sth = PULL ON STH
   pull away (from sth) (of a vehicle) to start moving: They waved as the bus pulled away.
   pull back
   1 (of an army) to move back from a place
   Synonym: WITHDRAW
   2 to decide not to do sth that you were intending to do, because of possible problems
   Synonym: WITHDRAW
   Their sponsors pulled back at the last minute.
   pull sb<->back to make an army move back from a place
   pull back
   pull sth<->back (sport) to improve a team's position in a game: Rangers pulled back to 43. + They pulled back a goal just before half-time.
   pull sb down (especially AmE) to make sb less happy, healthy or successful
   pull sth<->down
   1 to destroy a building completely
   Synonym: DEMOLISH
   2 = PULL STH IN
   pull sb<->in (informal) to bring sb to a police station in order to ask them questions about a crime
   pull sth<->in / down (informal) to earn the large amount of money mentioned: I reckon she's pulling in over $100 000.
   pull in (to sth)
   1 (of a train) to enter a station and stop
   2 (BrE) (of a vehicle or its driver) to move to the side of the road or to the place mentioned and stop: The police car signalled to us to pull in.
   pull off
   pull off sth (of a vehicle or its driver) to leave the road in order to stop for a short time
   pull sth<->off (informal) to succeed in doing sth difficult: We pulled off the deal. + I never thought you'd pull it off.
   pull on / at sth to take long deep breaths from a cigarette, etc.
   pull out (of a vehicle or its driver) to move away from the side of the road, etc: A car suddenly pulled out in front of me.
   pull out (of sth)
   1 (of a train) to leave a station
   2 to move away from sth or stop being involved in it
   Synonym: WITHDRAW
   The project became so expensive that we had to pull out.
   pull sb/sth out (of sth) to make sb/sth move away from sth or stop being involved in it
   Synonym: WITHDRAW
   They are pulling their troops out of the war zone.
   related noun PULL-OUT
   pull over (of a vehicle or its driver) to move to the side of the road in order to stop or let sth pass: She saw the ambulance coming up behind her and pulled over.
   pull sb/sth<->over (of the police) to make a driver or vehicle move to the side of the road
   pull through
   pull through sth
   1 to get better after a serious illness, operation, etc: The doctors think she will pull through.
   2 to succeed in doing sth very difficult: It's going to be tough but we'll pull through it together.
   pull sb through
   pull sb through sth
   1 to help sb get better after a serious illness, operation, etc.
   2 to help sb succeed in doing sth very difficult: I relied on my instincts to pull me through.
   pull together to act, work, etc. together with other people in an organized way and without fighting
   pull yourself together to take control of your feelings and behave in a calm way: Stop crying and pull yourself together!
   pull up (of a vehicle or its driver) to stop: He pulled up at the traffic lights.
   pull sb up (BrE, informal) to criticize sb for sth that they have done wrong
   + noun
   trying to move sth
   1 [C] an act of trying to make sth move by holding it firmly and bringing it towards you: I gave the door a sharp pull and it opened. + One last pull on the rope should do it.
   physical force
   2 [sing.] the ~ (of sth) a strong physical force that makes sth move in a particular direction: the earth's gravitational pull + The tides depend on the pull of the moon.
   attraction
   3 [C, usually sing.] the ~ (of sth) the fact of sth attracting you or having a strong effect on you: The magnetic pull of the city was hard to resist. + He felt the pull of paternal love.
   influence
   4 [U] (informal) power and influence over other people: people who have a lot of pull with the media
   on cigarette / drink
   5 [C] ~ (at / on sth) an act of taking a deep breath of smoke from a cigarette, etc. or a deep drink of something: She took a long pull on her cigarette.
   walk up hill
   6 [C, usually sing.] (BrE) a difficult walk up a steep hill: It's a long pull up to the summit.
   muscle injury
   7 [C] an injury to a muscle caused by using too much force
   handle / rope
   8 [C] (especially in compounds) something such as a handle or rope that you use to pull sth: a bell / door pull
   See also - RING PULL
   Idioms: on the pull (BrE, slang) (of a person) trying to find a sexual partner
   Collocation Dictionary
   noun

   1 act of pulling

   ADJ.

   sharp | strong | gentle | downward | gravitational
   the earth's gravitational pull
   | magnetic
   (figurative) The magnetic pull of the city was hard to resist.

   VERB + PULL

   give sth
   I gave the door a sharp pull.
   | feel
   (figurative) She felt the pull of her homeland.

   PREP.

   ~ at
   A gentle pull at her sleeve got her attention.
   | ~ on
   He felt a strong pull on the rope.

   2 on a cigarette/drink

   ADJ.

   long

   VERB + PULL

   take
   She took a long pull on her cigarette and sighed.

   PREP.

   ~ at
   a pull at his flask
   | ~ on   Random quote: Life is movement-we breathe, we eat, we walk, we move!: John Pierrakos

   Latest queries: advances, wooden, bonfire, conscientious, yuppie, sheen, far-sighted, hellish, asphalt, bandage, presented, burnish, butcher, safe sex, liberation, clothed, acting, fist, egocentric, pull,

   Updated: 14/03/2018: A new open-source Javascript engine/library named Howler has been employed to handle audiofile. Enjoy pronunciation!

   Optional: 01/2018:Picture Dictionary

   Updated: 05/06/2018:List of Academic Words

   Updated: 03/2019: Learning by reading annotated text, reliable state of art and updated news